El 56% de la població de Sallent, és a dir 3.714 habitants, disposen de carnet de la biblioteca, 116 dels quals es van inscriure l’any passat.

El 2015 la biblioteca va registrar 31.353 visites, el que vol dir que cada dia va rebre una mitjana de 111 persones. D’aquestes visites, 6.963 van fer ús del servei de préstec, 3.423 van utilitzar els ordinadors públics d’internet i 3.059 van fer servir la xarxa wi-fi. En total es van deixar 21.360 llibres, revistes, vídeos i discos en préstec, uns 75 per dia.

Es van realitzar 53 activitats d’animació i foment de la lectura, amb una participació de 1.478 assistents, a més d’exposicions i visites organitzades.

Estadistiques